top of page

การซักซ้อมแผนชุดบรรเทาสาธารณภัย

การซักซ้อมแผนแผนชุดบรรเทาสาธารณภัยจากชุดแพยท์ทหาร
เผชิญเหตุด้วยอากาศยานโดรนได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19/08/2566 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การซักซ้อมแผนชุดบรรเทาสาธารณภัย

การซักซ้อมแผนแผนชุดบรรเทาสาธารณภัยจากชุดแพยท์ทหาร
เผชิญเหตุด้วยอากาศยานโดรนได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19/08/2566 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

bottom of page