top of page

AOCC Symposium 2023

การสถาปนากองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ

Events Gallery

bottom of page